Avtalevilkår

Avtalen

Avtalen beskriver avtalevilkår for kjøp av tjenester hos reportify.no sine tjenester. (GetOnNet AS). 

Partene

GetOnNet AS betegnes i det følgende som “Leverandør”. Kunden er den bedriften som foretar bestilling på nettsiden, og betegnes i det følgende som “kunden”.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester i utsjekk er den totale prisen kunde skal betale. Disse vil være oppdatert på reportify.no. Alle priser på nettsiden er oppgitt eksklusive mva. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kunde ikke bære.

Tjenesten

GetOnNet AS tilbyr via reportify.no kunden mulighet til å koble til sine API nøkler å synce sin data opp mot reportify.no Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra leverandøren i betalingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 Leverandør er ikke ansvarlig for feil fra brukers side. Eksempler på dette kan være feilregistrering av kunde, eller bruker feil i kontrollpanel kunde styrer selv.

 Om Kunde legger inn feil eller falsk informasjon har GetOnNet AS retten til å trekke tilgangen fra tjenesten, slik at kunde ikke lenger har tilgang. 

4.1 Videresalg av tjenesten skal godkjennes av informeres om. 

4.2 GetOnNet AS er ikke ansvarlig for tap data som følger av feil fra Kundenes side. 

4.3 Kommunikasjon med GetOnNet AS skal skje elektronisk for å kunne loggføres. GetOnNet AS avtaler ikke med kunde per telefon. 

 

Levering og godkjenning av leveranse

Levering er skjedd når kunden, eller hans/hennes representant, har produkt eller tjeneste tilgjengelig for bruk. Altså at tjenesten er tilgjengelig på nett.

Etter prøvetiden er utgått.

Kunde og Leverandørens ansvar

Kunde benytter seg av Leverandørens tjenester på eget ansvar. Kunde er selv ansvarlig for å sette seg inn i hvilken behov og krav de har til ønsket tjeneste. Leverandør kan ikke garantere at tjenesten tilfredsstille Kundens ønske.

GetOnNet AS er ikke ansvarlig for produkter eller tjenester som leveres via GetOnNet AS sine tjenester. Eksempel kan være økonomisk tap ved nedetid av server.

Avbestilling

Det er ikke binding på reportify sine tjenester.  Ved oppsigelse skal dette gjøres minst 1/en kalendermåned før fakturering. Reportify faktureres kvartalsvis om ikke annet er avtalt. Eksempel. Om kunde sier opp tjenesten 20.01.20 og ny avtaleperiode starter 01.02.20. Vil kunde bli belastet for ny avtale periode. For at Kunden ikke skal belastes for ny avtaleperiode må kunde si opp før 31.12.19.

Ved avbestilling av tjenesten har Kunden ingen rettigheter til bruk av tjenesten. Leverandør har heller ingen ansvar overfor Kunde knyttet til tjenesten. 

Renter ved forsinket betaling/inkasso gebyr

Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kunde kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Endringer

Endringer av vilkår kan gjennomføres av GetOnNet AS til enhver tid. Sist endret dato vil stå på denne siden. Kunde er ansvarlig for å holde seg oppdatert over endringer på denne siden. GetOnNet AS forbeholder seg retten til å endre priser eller avslutte tjenester dersom dette er naturlig for bedriftens sunne drift. Kunden står da fritt til å avslutte sine tjenester i en avtaleperiode om de ikke ønsker å benytte seg av nye endringer av avtalevilkår.

Ønsker Kunden at GetOnNet AS skal gjøre endringer eller gjøre en jobb på Kundens tjenester faktureres dette som tillegg med 1190 kr per time.

Mislighold

Ved mislighold av disse betingelser kan GetOnNet til enhver tid trekke sin leveranse på kundens egen regning og risiko.

 

Personvern

Ved bruk av GetOnNet sine tjenester opprettes det brukernavn og passord. Disse må Kunden holde hemmelig for å trygge GetOnNet sine tjenester. Les mer om personvern under vår personvernerklæring.

Reklamasjon

Kunden skal innen rimelig tid, senest 30 dager etter bestilling av tjenesten reklamere dersom Kunden har noe å utsette på produktet eller tjenesten til GetOnNet. GetOnNet vil tilstrebe å rette opp feilen så snart som mulig slik at Kunden blir tilfreds. All reklamasjon må begrunnes med utgangspunkt i avtalens rammer.

Reklamasjon/ benyttelse av angrerett skal gjøres skriftlig via e-post.

Force Majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Nedre Telemark tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.